SON DAKİKA

logo

Memleket hasreti çekenler için Yörex fırsatı

Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin desteğiyle bu yıl 12’incisini düzenlenecek olan Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, 2-5 Kasım’da ziyaretçilerle buluşacak.

    YÖREX ile ilgili olarak düzenlenen basın toplantısına ATB Başkanı Ali Çandır ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar katıldı.
    ATB Başkanı Ali Çandır, “İlkini 2010 yı­lın­da başta Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği (TOBB) olmak üzere va­li­li­ği­miz, bü­yük­şe­hir ve ilçe be­le­di­ye­le­ri­miz, üni­ver­si­te­le­ri­miz, bugün biz­ler­le bir arada bu­lu­nan An­tal­ya Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­mız, An­tal­ya Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti­miz, bölge oda ve bor­sa­la­rı­mız, mes­lek ör­güt­le­ri­miz ve is­mi­ni sa­ya­ma­dı­ğım on­lar­ca pay­daş­la­rı­mı­zın des­te­ğin­de ger­çek­leş­tir­miş­tik. Ara­dan geçen 13 yılda ve her se­fe­rin­de aynı sa­hip­len­me­yi, des­tek ol­ma­yı ve biz­le­re reh­ber­lik et­me­yi hiç bı­rak­ma­yan tüm pay­daş­la­rı­mı­za te­şek­kür­le­ri­mi su­nu­yo­rum.” dedi.
    Başkan Çandır konuşmasında şunları söyledi:
    “Biz­ler, ül­ke­mi­zin kadim geç­mi­şi­ni ve me­de­ni­yet­ler har­ma­nı­nı en iyi an­la­tan ve ya­şa­tan yö­re­sel ürün­le­ri­ni bir araya ge­tir­dik. Bu ürün­le­rin tes­cil­le hak­kı­nın ve hu­ku­ku­nun ko­run­ma­sı­nı, ti­ca­ri­leş­me­si­ni, üre­ti­mi­nin ar­tı­rı­la­rak ya­yıl­ma­sı­nı, mes­lek ge­rek­ti­ren­le­rin yeni ne­sil­ler için ca­zi­be alanı oluş­tur­ma­sı­nı ve ni­ha­yet kül­tü­rel de­ğer­ler ola­rak ta­nın­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak sü­rek­li et­kin­lik­ler bü­tü­nü ola­rak gör­mek­te­yiz.
    Yö­re­sel Ürün­ler Pro­je­miz; YÖREX Fuarı’nın yanı sıra onu des­tek­le­yen, sü­rek­li­li­ği­ni sağ­la­yan ve ül­ke­miz ge­ne­lin­de yay­gın­lı­ğı­nı ar­tı­ran eği­tim ve far­kın­da­lık ar­tı­rı­cı et­kin­lik­ler­le kap­san­mış oldu. Halen de bu tür fa­ali­yet­le­ri­miz devam et­mek­te­dir. Türk mi­sa­fir­per­ver­li­ği­nin muh­te­şem ör­nek­le­ri­ni hem biz­ler ya­şa­dık hem de et­kin­lik­le­ri­mi­ze katkı sunan yerli ve ya­ban­cı mi­sa­fir­ler­ya­şa­dı. Git­ti­ği­miz her yerde büyük ilgi ve ya­kın­lık gör­dük. Özet­le, ül­ke­mi­zin her kö­şe­si ile bir kez daha gurur duy­duk.
    Tüm bu ça­lış­ma­la­rın­da kat­kı­sıy­la 15 yıl­lık dö­nem­de ül­ke­miz­de­ki coğ­ra­fi işa­ret­li tes­cil­li ürün sa­yı­sı­nın 109’dan 1481’e ulaş­tı. Gün­cel ola­rak 605 adet ürü­nü­müz­de baş­vu­ru aşa­ma­sın­da yer alı­yor. Oda ve Bor­sa­la­rı­mız­la yap­mış ol­du­ğu­muz gö­rüş­me­ler­den bir bu kadar ürün için­de ça­lış­ma­la­rın devam et­ti­ği­ni bi­li­yo­ruz. Diğer ta­raf­tan YÖREX baş­la­dı­ğın­da­AB’de tes­cil­li coğ­ra­fi işa­ret­li ürü­nü­müz yoktu. Gü­nü­müz­de TOBB’un des­te­ğiy­le 14 ürü­nü­müz­tes­cil­len­di. 7 ürü­nü­müz as­kı­da, yani tes­cil için gün sa­yı­yor. 39 ü­rü­nü­müz ise baş­vu­ru, yani in­ce­le­me aşa­ma­sın­da­dır.
    Av­ru­pa Bir­li­ği’ndeki top­lam 3561 adet coğ­ra­fi işa­ret­li ürü­nün ti­ca­ri de­ğe­ri 75 mil­yar Avro’ya yak­laş­mak­ta­dır. Bunun %32’sine denk gelen yak­la­şık 23 mil­yar Avro’luk bö­lü­mü tarım ve gıda ürü­nü­dür. Bu değer her geçen gün art­mak­ta­dır. Yani katma de­ğe­ri en yük­sek ürün­ler ara­sın­da coğ­ra­fi işa­ret­li ürün­ler bu­lun­mak­ta­dır. Do­la­yı­sıy­la biz­le­ri hem yur­ti­çin­de hem de ulus­la­ra­ra­sı dü­zey­de ciddi bir po­tan­si­yel bek­le­mek­te­dir.
    12.YÖREX fu­arı­nı da bu duygu ve dü­şün­ce­ler­le 2-5 Kasım ta­rih­le­ri ara­sın­da ger­çek­leş­ti­re­ce­ğiz. Bilim, Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­ka­nı­mız Sayın Meh­met Fatih KACIR’ın des­te­ğin­de kal­kın­ma ajans­la­rı­mı­zın, her se­fe­rin­de ol­du­ğu gibi bu yılda başta TOBB baş­ka­nı­mız sayın Rıfat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu olmak üzere oda-bor­sa­mı­zın, Va­li­miz Sayın Hu­lu­si Şahin ve Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sayın Mu­hit­tin Böcek’in, siz de­ğer­li basın men­sup­la­rı­mı­zın ve tüm pay­daş­la­rı­mı­zın büyük des­te­ği­ni gör­dük. Ba­şa­rı­lı ol­ma­sı için adeta se­fer­ber ol­du­ğu­muz or­ga­ni­zas­yo­nu­mu­za des­tek olan ve emeği geçen her­ke­se te­şek­kür­le­ri­mi su­nu­yo­rum.
    4 gün bo­yun­ca saat 14.30’da giriş bö­lü­mün­de yer ala­cak olan alan­da coğ­ra­fi işa­ret­ler ko­nu­sun­da far­kın­da­lı­ğı ar­tır­mak için gün Bi­rin­ci­si­ne 2.500 TL, ikin­ci­si 1.500 TL, üçün­cü­sü­ne ve sürp­riz so­ru­la­rı bi­len­le­re ise 500 TL ödül­lü bilgi ya­rış­ma­sı dü­zen­le­ye­ce­ğiz.
    Yine ha­zır­lık­la­rı devam et­mek­te olan diğer sürp­riz et­kin­lik­le­ri­miz­de ke­sin­le­şin­ce daha sonra siz­ler­le pay­la­şa­ca­ğız.
    Tüm hem­şe­ri­le­ri­mi­zi, genç­le­ri­mi­zi ve özel­lik­le ço­cuk­la­rı­mı­zı, mem­le­ket has­re­ti çe­ken­le­ri, ken­ti­mi­ze gelen yerli ve ya­ban­cı mi­sa­fir­le­ri­mi­zi kadim Ana­do­lu’muzun dört bir ya­nı­nı bir çatı al­tın­da tüm de­ğer­le­riy­le görme fır­sa­tı ya­ka­la­mak için 2-5 Kasım ta­rih­le­ri ara­sın­da 10.00-20.30 sa­at­le­ri ara­sın­da ANFAŞ Fuar ala­nın­da­ki 12.YÖREX ‘e bek­li­yo­ruz. Fuara gi­riş­ler üc­ret­siz­dir.”
ATSO BAŞKANI ALİ BAHAR
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar da yaptığı konuşmada, “YÖREX’de borsamızın paydaşız. Fuarların önemini her zaman konuşuyoruz. Fuarlarımızı geliştirmek zorundayız. Fuarcılığın çok daha bilimsel ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Burada artık teknolojinin bilimin, yapay zekanın çok daha fazla konuşulmasının, network ağlarının geliştirilmesi gerektiğini ve bunun sadece ulusal boyutta değil, uluslararası boyutta da geliştirilmesi Antalyamız için gereklidir. Bunun şu anda istediğimiz düzeyde olmadığını düşünüyorum.
    YÖREX bunların içerisinde en parlak olanlardan bir tanesi. YÖREX, sadece yöresel ürünlerin getirilip sergilendiği bir fuar olmanın dışında, kendini geliştiren bir fuar. Dolayısıyla burada borsamıza teşekkür ediyorum. YÖREX aynı zamanda Türkiye’nin bütün illerinden oda ve borsa başkanlarını da buraya getiriyor. Bu çok önemli konu. Böylece ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine sosyolojik bir etkileşim olmasını da sağlamış oluyor” dedi.
*İsa KAVLAK

Kaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2023.10.25 07:56:34
Son Düzenlenme Tarihi : 2023.10.25 08:01:55

Yorum Yap


100’üncü yıla özel dev Atatürk silüeti

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Cumhuriyetin 100’üncü yıldönümü anısına Mustafa Kemal Atatürk’ün dev Kocatepe silüetini yaptırdı.
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Cumhuriyetin 100’üncü yıldönümü nedeniyle Elikesik Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde bulunan Alany..

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Cumhuriyetin 100’üncü yıldönümü anısına Mustafa Kemal Atatürk’ün dev Kocatepe silüetini yaptırdı.
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Cumhuriyetin 100’üncü yıldönümü nedeniyle Elikesik Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde bulunan Alanya girişine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından yaptırılan Mustafa Kemal Atatürk’ün devasa Kocatepe silüeti büyük beğeni topladı. Projeyle ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Yücel, “Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Kocatepe silüetini 100’üncü yıl anısına şehrimize kazandırdık. Tarihte köklü geçmişe sahip milletler, tarihe mal olmuş liderlerin heykellerini yaparak o sanat eseri ile övünürler. Bu duygularla şehrimize gelen misafirlerimizi Cumhuriyetimizin 2. yüzyılına taşıyacak özgürlük, barış, akıl ve bilimi simgeleyen Ulu Önder Atatürk’ün Kocatepe silüeti ile Elikesik Mahallesi’nde D-400 Karayolu üzerinde karşılıyoruz “şeklinde konuştu.
Kaynak : İHA
Ekleme Tarihi : 2023.08.27 15:28:32
Son Düzenlenme Tarihi :

Haydi Antalya, takımına destek olmaya var mısın!

Spor Toto Süper Lig'in 31.hafta mücadelesinde evinde Sivasspor'u konuk edecek Antalyaspor, taraftarının desteğini bekliyor. Bugüne kadar taraftarının kendisine destek olduğu maçlarda bileği neredeyse bükülmeyen Akrep, bu gücünü Sivasspor karşısında da sağlamak istiyor.

Maçın Pazartesi akşamı oynanacak olması sebebiyle henüz yeterli sayıda bilet satışı sağlanamamışken, Passolig sitesinden satışlar devam ediyor. Antalyaspor'un sosyal medya hesaplarında taraftarlar için yapılan çağrı şu şekilde; "Corendon Airlines Park'ta omuz omuza!" 

 Biletler, 18 yaş altındaki taraftarlarımıza yüzde 50 indirimli satılacaktır. Karşılaşmanın bilet fiyatları aşağıdaki gibidir.

1. Kategori: 200,00 TL | Rixos Batı Alt D Blok

2. Kategori: 175,00 TL | Rixos Batı Alt C-E Blok

3. Kategori: 150,00 TL | Rixos Batı Alt A-B-F-G Blok

4. Kategori: 100,00 TL | Rixos Batı Üst C-D Blok

5. Kategori: 80,00 TL | Rixos Batı Üst A-B-F-G Blok

6. Kategori: 100,00 TL | Corendon Doğu Alt C-D-E Blok

7. Kategori: 80,00 TL | Corendon Doğu Alt A-B-F-G Blok

8. Kategori: 100,00 TL | Corendon Doğu Üst C-D-E Blok

9. Kategori: 80,00 TL | Corendon Doğu Üst A-B-F-G Blok

10. Kategori: 60,00 TL | Nirvana Güney Alt Tüm Bloklar

11. Kategori: 60,00 TL | Nirvana Güney Üst Tüm Bloklar

12. Kategori: 60,00 TL | Kırbıyık Kuzey Alt Tüm Bloklar

13. Kategori: 60,00 TL | Kırbıyık Kuzey Üst Tüm Bloklar

14. Kategori: 75,00 TL | Misafir Tribün Tüm Bloklar

*İsa Kavlak


Kaynak : İsa KAVLAK
Ekleme Tarihi : 2023.04.22 17:35:15
Son Düzenlenme Tarihi :