SON DAKİKA

logo

header-ad

Başkan Böcek’ten Ulucan’a ziyaret

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya İl Emniyet Müdürü olarak göreve atanan Mehmet Murat Ulucan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

    Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanı olarak görev yapan Mehmet Murat Ulucan, geçtiğimiz günlerde ‘Emniyet Müdürleri Kararnamesi’yle Antalya İl Emniyet Müdürü görevine getirildi. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

    Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan’a yeni görevinde başarılar dileyen Konyaatı Belediye Başkanı Böcek, “Antalya’mıza hoş geldiniz. Sizinle birlikte çalışmaktan mutluluk duyacağım. Antalya Türkiye’nin en önemli şehirlerden biridir. Halkımızın can, mal ve huzur güvenliği için emniyet teşkilatımızın önemli bir sorumluluğu var. Antalya’mızı ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerimizi sizlerin de katkısıyla en iyi şekilde ağırlayacağız. Antalya Emniyetimizle birlikte her türlü projede ortak çalışma yapmaya ve elimizden gelen katkıyı sunmaya hazırız” dedi.

    Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan’da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür etti.

 


Kaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2018.07.10 15:48:01
Son Düzenlenme Tarihi :

Yorum Yap


CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, Kemer yangınını meclis gündemine taşıdı

CHP An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Mus­ta­fa Erdem, An­tal­ya’nın Kemer il­çe­sin­de, 23 Tem­muz ge­ce­si baş­la­yan orman yan­gı­nın­da, gece görev yapan uçak­la­rın ol­ma­ma­sı ne­de­niy­le ha­va­dan mü­da­ha­le ya­pıl­ma­ma­sı­na iliş­kin, Tarım ve Orman Ba­ka­nı­nın ya­nıt­la­ma­sı is­te­miy­le soru öner­ge­si verdi.
Tu­riz­min baş­ken­ti An­tal­ya’nın Kemer il­çe­sin­de gece sa­at­le­rin­de baş­la­yan ve 180 Hek­tar­dan fazla alanı et­ki­le­di­ği be­lir­ti­len orman yan­gı­nı­na mü­da­ha­le­yi eleş­ti­ren Erdem, yet­ki­li­le­rin açık­la­ma­la­rı­na göre yan­gın sön­dür­me uçak­la­rı­nın 13. Sa­at­te mü­da­ha­le­ye baş­la­dı­ğı­nı söy­le­di. Gece gö­rüş­lü he­li­kop­ter­ler­le ise yan­gı­nın ikin­ci gü­nün­de mü­da­ha­le edil­di­ği öğ­re­nil­di.
CHP An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Mus­ta­fa Erdem mü­da­ha­le­de­ki ak­sak­lık­la­ra iliş­kin ola­rak, “Yan­gın sön­dür­me uçak­la­rı kul­la­nıl­ma­ya­cak­sa, yol­la­rın ka­pan­dı­ğı, ka­ra­dan mü­da­ha­le­nin zor­laş­tı­ğı böyle bir yan­gı­na mü­da­ha­le ak­sa­ya­cak­sa bu kadar en­van­ter neden var? Madem gece gö­rüş­lü he­li­kop­ter­le­ri­miz vardı bun­lar neden ikin­ci gün dev­re­ye girdi? İki gün bo­yun­ca ne­re­dey­di bu en­van­ter?” diye sordu.
İkti­dar fe­la­ket­le­re karşı önlem al­mı­yor
Afet­le mü­ca­de­le­de her sa­ni­ye­nin ha­ya­ti önem ta­şı­mak­ta ol­du­ğu­nun al­tı­nı çizen Erdem, ik­ti­da­rın tüm afet­ler­de ol­du­ğu gibi orman yan­gın­la­rın­da da krizi yö­ne­te­me­di­ği­ni söy­le­di.
2021 ya­zın­da yine An­tal­ya Ma­nav­gat’ ta baş­la­yan ve 7 ki­şi­nin ya­şa­mı­nı yi­tir­di­ği yan­gı­nı ha­tır­la­tan An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Mus­ta­fa Erdem söz­le­ri­ni şöyle sür­dür­dü; “ O zaman da söy­le­dik. AKP ik­ti­da­rı kriz­le­ri yö­ne­te­mi­yor. O zaman da yan­gı­na mü­da­ha­le ede­me­di­ler. İsraf­ta sınır ta­nı­ma­yan­lar, yan­gın sön­dür­me uçağı ala­ma­mış­lar­dı. So­nuç­ta 60 bin hek­tar alan yandı, 7 kişi ya­şa­mı­nı yi­tir­di, 2000’ in üze­rin­de ev, iş­ye­ri zarar gördü. İklim de­ği­şik­li­ği, sıcak hava ve fark­lı rant kay­gı­la­rıy­la An­tal­ya’ da yan­gın­lar her yıl çı­kı­yor. Ama gelin görün ki Akp ik­ti­da­rı ya­şa­nan­lar­dan hiç­bir ders çı­kar­mı­yor. Ya uçak sa­yı­sı ye­ter­li ol­mu­yor, uçak olsa ha­va­nın ka­ran­lık ol­ma­sı ba­ha­ne olu­yor. Her yan­gın­da bir ba­ha­ne ya­rat­mak ye­ri­ne, kriz yö­ne­ti­mi doğru ya­pıl­ma­lı­dır.”
CHP An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Mus­ta­fa Erdem, Tarım ve Orman Ba­ka­nı İbra­him Yu­mak­lı ta­ra­fın­dan ya­nıt­lan­ma­sı is­te­miy­le TBMM Baş­kan­lı­ğı’na sun­du­ğu soru öner­ge­sin­de şun­la­rı sordu:
Tür­ki­ye ge­ne­lin­de bir orman yan­gı­nın­da yan­gı­na mü­da­ha­le ede­bi­lecek per­so­nel sa­yı­sı nedir? Bu sa­yı­nın il­le­re göre da­ğı­lı­mı na­sıl­dır?
Tür­ki­ye ge­ne­lin­de­ki orman sa­yı­sı ve yan­gın gö­zet­le­me ku­le­si sa­yı­sı nedir?
An­tal­ya’da bu­lu­nan orman sa­yı­sı ve yan­gın gö­zet­le­me ku­le­si sa­yı­sı nedir?
Tür­ki­ye’nin gün­cel orman yan­gın­la­rıy­la mü­ca­de­le hava gü­cün­de top­lam kaç ton su ta­şı­ma ka­pa­si­te­si­ne sahip, kaç uçak, in­san­sız hava aracı (İHA) ve he­li­kop­ter bu­lun­mak­ta­dır? Bu uçak, İHA ve he­li­kop­ter­ler­den, ayrı ayrı be­lir­til­mek üzere kaçı ba­kan­lı­ğı­nı­zın en­van­te­rin­de, kaçı re­zerv sta­tü­sün­de­dir?
29 Tem­muz 2021 ta­ri­hi iti­ba­rıy­la, orman yan­gın­la­rıy­la mü­ca­de­le hava gü­cün­de ya­pı­lan iyi­leş­tir­me­ler ne­ler­dir?
An­tal­ya ili­miz başta olmak üzere, geç­ti­ği­miz yıl­lar­da ya­şa­nan orman yan­gın­la­rın­da ciddi zarar gören ve risk al­tın­da­ki il­le­re iliş­kin ola­rak; olu­şa­bi­lecek yan­gın­la­rı ön­le­me­ye yö­ne­lik ola­rak plan­la­nan ça­lış­ma­lar ne­ler­dir?
An­tal­ya ili­miz başta olmak üzere, geç­ti­ği­miz yıl­lar­da ya­şa­nan orman yan­gın­la­rın­da ciddi zarar gören il­le­re iliş­kin ola­rak, 29 Tem­muz 2021 ta­ri­hi iti­ba­rıy­la ya­pı­lan ona­rım ça­lış­ma­la­rı ne­ler­dir?
An­tal­ya’da or­man­la­rı­mı­zı teh­dit eden imar uy­gu­la­ma­la­rı­na karşı alı­nan ön­lem­ler ne­ler­dir?

Kaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2023.07.26 15:15:20
Son Düzenlenme Tarihi :

Eski otogar yıkıldı, öğrenci servis araçlarının park yeri sorunu başladı

Rezidans daireler, işyerleri, otopark ve kapalı pazar yeri ile düğün salonlarının da içinde bulunduğu kent meydanı için otogar olarak kullanılan alan önce boşaltıldı, sonra da ortada bulunan bina yıkıldı ve ardından da inşaat çalışmaları başladı.

    Öğrenci servis sürücüleri eski otogar alanındaki çalışmalar nedeniyle araçlarını artık buraya park edemiyorlar. Çare olarak öğrenci servis sürücüleri cadde üzerine araçlarını park ederek, öğrencilerin okuldan çıkmalarını bekliyorlar.
    Bu durumdan ise hem işyeri sahipleri, hem de servis aracı sürücüleri rahatsız. Belediyenin kendilerine servis araçlarını park edebilecek bir yer göstermesini talep eden sürücüler, “Başımızı sokabileceğimiz, tuvalet gibi ihtiyaçlarımızı da giderebileceğimiz birde bina yapılırsa, yerinde olur” dediler ve belediye başkanına çağrıda bulundular. 
            * İsa KAVLAK

Kaynak : İsa KAVLAK
Ekleme Tarihi : 2022.11.23 19:34:26
Son Düzenlenme Tarihi :