SON DAKİKA

logo

Başkan Esen’den hayvanlar için “Bir kap su çağrısı

Konyaaltı Belediyesi, ilçe genelinde farklı noktalarda oluşturduğu mama odaklarına mama ve su takviyesi yapıyor. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de özellikle sıcak geçen bugünlerde vatandaşların kapılarının önüne minik dostlarımız için bir kap su ve mama koymaları çağrısında bulundu. 
İlçenin farklı noktalarında oluşturduğu mama odaklarına mama ve su takviyesi yapan Konyaaltı Belediyesi ekipleri, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği şu günlerde besin takviyesi çalışmasına hız verdi. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde yer alan Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi’nde pek çok hayvanın tedavisi ve beslenmesini gerçekleştiren belediye ekipleri, belirlenen noktalarda mama ve su takviyesi yapmaya devam ediyor. Düzenli bir şekilde bütün noktaları dolaşarak mama odaklarının temizliğini ve bakımını gerçekleştiren Konyaaltı Belediyesi ekipleri, beslenme odaklarına kuru mama ve su takviyesi yaparak can dostların yanında oluyor. 
ACIKIYOR, SUSUYOR, SICAKTAN BUNALIYORLAR
Sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmamaları için belediye olarak düzenli bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı’nın çeşitli yerlerine yerleştirdikleri mama odakları ile can dostların yaşamına destek olduklarını aktardı. Göreve geldikleri ilk günden bu yana sokak hayvanları ile ilgili çalışmaları ara vermeden sürdürdüklerini belirten Başkan Esen, “Sokak hayvanları da tıpkı insanlar gibi acıkıyor, susuyor ve sıcaklardan bunalabiliyor. Özellikle havaların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu günlerde bütün hemşehrilerimden kapılarının önüne bir kap su ve mama koymalarını rica ediyorum” dedi.
* BLD. BASIN

Kaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2023.07.17 15:04:41
Son Düzenlenme Tarihi : 2023.07.17 15:05:31

Yorum Yap


Doğal Yaşam Parkı yeni yavrularla şenlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı baharla birlikte şenlendi. Lemur, ceylan, haflinger at, dağ keçisi ve maymun başta olmak üzere çeşitli türlerde yeni yavru dünyaya geldi.

122 türde 1400 hayvana ev sahipliği yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkında doğum bereketi yaşanıyor. Bahar mevsimiyle birlikte farklı türde yeni yavrular dünyaya gözünü açtı. Her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Doğal Yaşam Parkında kış döneminden sonra bahar mevsiminin de habercisi olan doğumlar başladı. 
BAHAR GELDİ DOĞUM BEREKETİ ARTTI 
Halka kuyruklu Lemurlar 2 yavru dünyaya geldi. Lemurlar dünyaya getirdikleri yavrularını karınlarında taşıyarak, gezdiriyor. Sevimli hayvanlar ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor. Dağ ve Saanen keçileri ile koyun ırklarında doğumlar gerçekleşti. Yavru ceylan ‘Bambi’ler ile geyik, maymun, haflinger at ve eşek türlerinde de yavru sevinci yaşandı.   
YAVRU ASLANLAR ‘ZEUS VE HERA’ 
Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun, yeni doğumlar olmasının hayvan refahının iyi olduğunun bir göstergesi olduğunu ifade ederek, “Baharla birlikte yeni doğum sevinci yaşıyoruz. Farklı türlerde yavrularımız sağlıklı şekilde dünyaya geldi. Yeni doğan üyelere veterinerler kontrolünde özenle bakılıyor. Ayrıca 9 aylık iki yavru aslan ‘Zeus ile Hera’ da ailemize katıldı. Havaların ısınmasıyla birlikte de Doğal Yaşam Parkı ziyaretçi akınına uğruyor, özellikle yabancı misafirlerimiz tarafından keyif alınarak geziliyor” diye konuştu. 

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, onarım, temizlik ve sevimli dostların istirahat edebilmesi için Pazartesi günleri ziyaretçilere kapalı olacak. 

-BLD.BSN.


Kaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2023.05.08 12:01:50
Son Düzenlenme Tarihi :

LGS ve YKS Sı­na­vı­na gi­recek öğ­ren­ci­le­re 9 öneri

Kalan gün­ler­de sı­na­va ha­zır­lık için neler yap­ma­lı? Sı­nav­da so­ru­lar hangi sı­ray­la çö­zül­me­li? Öğ­ren­ci sı­na­va ki­min­le git­me­li, sı­nav­dan önce neler yap­ma­lı?
Eği­tim Da­nış­ma­nı Barış Balcı, LGS ve YKS'ye gi­recek sınav aday­la­rı­na ha­ya­ti öne­ri­ler­de bu­lun­du.
Bu­gü­ne kadar 10 bini aşkın öğ­ren­ci ve on­la­rın ve­li­le­riy­le sı­na­va yö­ne­lik ça­lış­ma­lar yapan Eği­tim Uz­ma­nı Barış Balcı, LGS ve YKS sı­nav­la­rı­na az bir zaman kala, kalan gün­le­ri de­ğer­len­dir­me, sınav ön­ce­si fi­zik­sel ve men­tal ha­zır­lık ile sı­nav­da iz­le­necek yön­tem­ler ko­nu­sun­da öne­ri­ler­de bu­lun­du.
İşte Barış Balcı'dan sınav so­nu­cu­na etki ede­bi­lecek 9 öneri:
Ger­çek Sınav Gibi De­ne­me Sı­nav­la­rı­na ka­tı­lın
Sınav sü­re­ci yak­laş­tı­ğı için sınav aday­la­rı­nın ders de­ne­me­le­ri çöz­me­le­ri çok daha et­ki­li ola­cak­tır. Git­tik­le­ri ku­rum­la­rın de­ne­me­le­ri­ne ka­tıl­sın­lar. Gi­re­cek­le­ri de­ne­me sı­nav­la­rı­nın ger­çek sınav for­ma­tın­da ol­ma­sı­na dik­kat et­sin­ler. De­ne­me sı­na­vı so­nu­cun­da yan­lış yap­tık­la­rı ya da boş bı­rak­tık­la­rı ko­nu­la­rı kont­rol edip ek­sik­le­ri­ni­zi ta­mam­la­yın. Böy­le­ce güç­le­ne­rek yol ala­bi­lir­si­niz. De­ne­me­le­re de ger­çek sınav gibi erken git­me­ni­zi, sı­nav­dan önce 15-20 da­ki­ka bek­le­me­ni­zi öne­ri­yo­rum. Çünkü ger­çek sı­nav­dan önce de bek­le­ye­cek­si­niz, buna alı­şın. Yatış kal­kış sa­at­le­ri­ni­zi dü­zen­le­yin, belli bir rutin oluş­tu­run. De­ne­me sı­na­vın­dan önce la­va­bo­ya girin, ko­ri­dor­da biraz do­la­şın. Bek­ler­ken ge­ri­ye yas­la­nın, ayak ta­ban­la­rı­nız yere bas­sın. Bu size daha gü­ven­de his­set­ti­re­cek­tir.
De­ne­me so­nuç­la­rın­da iniş­ler çı­kış­lar ola­bi­lir. Bun­lar­dan et­ki­le­nip en­di­şe­ye ya da re­ha­ve­te ka­pıl­ma­yın. Sı­nav­da son so­ru­ya kadar ener­ji­ni­zi ko­ru­yun.
Sı­na­va Men­tal Ha­zır­lık Yapın
Bir di­zi­nin se­nar­yo­su­nu oyun­cu nasıl zih­nin­de can­lan­dı­rı­yor­sa, siz de sı­na­va zi­hin­sel ola­rak hazır ol­ma­lı­sı­nız. Ala­ca­ğı­nız olum­lu so­nuç­lar­la il­gi­li zih­ni­niz­de kur­gu­la­ma yap­ma­lı­sı­nız. Bunu bir gün­düz düşü gibi dü­şü­nün. Sı­na­va gir­di­ği­ni­zi, so­ru­la­rı rahat şe­kil­de çöz­dü­ğü­nü­zü, cevap anah­ta­rı­nı, sınav ki­tap­çı­ğı­nı tes­lim et­ti­ği­ni­zi, sa­lon­dan çık­tı­ğı­nı­zı zih­ni­niz­de can­lan­dı­rın. Sı­nav­dan sonra ya­pa­ca­ğı­nız güzel şey­le­ri plan­la­yın,hayal edin. Beyin gör­me­di­ği ya da kur­gu­su­nu oluş­tur­ma­dı­ğı şeyin pe­şin­den gi­de­mi­yor. O yüz­den zi­hin­sel ha­zır­lık çok önem­li. Zi­hin­sel ha­zır­lık, sınav anın­da olu­şan duygu du­ru­mu; sınav so­nu­cu­nu 5-10 net et­ki­le­ye­bi­li­yor. İyiyi hayal etmek, kur­gu­la­mak ki­şi­nin o zor­luk­la daha iyi mü­ca­de­le et­me­si­ni sağ­lı­yor.
Sınav Ye­ri­ni Ön­ce­den Görün
Son 10 gün kala sınav yer­le­ri belli olmuş ola­cak. Sınav yer­le­ri­ni son güne bı­rak­ma­dan gör­me­ni­zi, müm­kün­se sınav ye­ri­ni gör­mek için sınav sa­atin­de git­me­ni­zi, san­dal­ye­ni­zi ma­sa­nı­zı kul­lan­ma­nı­zı öne­ri­yo­rum. Bu zi­ya­re­ti sı­nav­dan bir gün ön­ce­ye bı­rak­ma­yın, bir gün önce yoğun ola­bi­lir veya gir­me­ni­ze izin ver­me­ye­bi­lir­ler. Sınav ye­ri­ne ön­ce­den gi­de­rek ne kadar sü­re­de ulaş­tı­ğı­nı­zı da gör­müş olur­su­nuz.
Sı­nav­dan Önce İki Günü Rahat Ge­çi­rin
Sı­nav­dan bir gün önce, iki gün önce ne ya­pa­ca­ğı­nı­zı ön­ce­den be­lir­le­me­li­si­niz. Bazı öğ­ren­ci­ler hafif bir tek­rar­la, daha ön­ce­den yap­tık­la­rı so­ru­la­rı oku­ya­rak ge­çi­ri­yor­lar. Böy­le­ce zihni canlı tut­muş olu­yor­lar. Ba­zı­la­rı ise kitap oku­ma­yı, film iz­le­me­yi, ya da gezip ar­ka­daş­la­rıy­la zaman ge­çir­me­yi ter­cih ede­bi­li­yor. Son iki günde çok yoğun bir öğ­ren­me sü­re­cin­de ol­ma­nı­zı öner­mi­yo­rum. Bir gün önce de­ne­me çöz­mek de mo­ra­li­ni­zi olum­suz et­ki­le­ye­bi­lir.
Sı­nav­dan bir gün önce tam gün pik­nik yap­mak, gün boyu AVM'de gez­mek gibi fa­ali­yet­le­ri de sizi fi­zik­sel ola­rak yo­ra­ca­ğı için öner­mi­yo­ruz. Yine tüm gün bil­gi­sa­yar ya da te­le­fon­da zaman ge­çir­mek de yan­lış olur. Sı­na­va yak­la­şı­lan şu gün­ler­de yavaş yavaş tek­no­lo­jiy­le olan et­ki­le­şi­mi­ni­zi azalt­ma­nı­zı öne­ri­yo­rum.
Sınav Sa­ba­hı Ru­ti­ni­ni­zi Boz­ma­yın
Sınav günü ön­ce­den be­lir­le­miş ol­du­ğu­nuz rahat bir kı­ya­fet giyin. Sınav sa­ba­hı kah­val­tı­da her gün­kün­den fark­lı şey­ler ye­me­me­li­si­niz. Alış­kan­lı­ğı boz­ma­mak, stan­dar­dı ko­ru­mak ge­re­ki­yor. Nor­mal­den fazla ya da nor­mal­den fark­lı gıda tü­ket­mek sizi ra­hat­sız ede­bi­lir., me­ta­bo­liz­ma­nı­zı olum­suz et­ki­le­ye­bi­lir. Kah­val­tı­dan sonra 10-15 sayfa kitap oku­ya­bi­lir­si­niz. Stres ve ger­gin­li­ği­ni­zi azal­tır. 10-15 tane daha önce çöz­dü­ğü­nüz so­ru­la­rı oku­ya­bi­lir­si­niz. On­la­rı gör­müş olmak bey­ni­ni­zi sı­na­va hazır hale ge­ti­rir. Sı­nav­dan önce de 15 da­ki­ka yü­rü­yüş yap­ma­nı­zı öne­ri­yo­rum. Bunu sınav ye­ri­ne git­ti­ği­niz­de oku­lun bah­çe­sin­de ya da okula yakın bir yerde de ya­pa­bi­lir­si­niz.
Sı­nav­da Tur­la­ma Tek­ni­ği­ni Uy­gu­la­yın
Sı­nav­da sü­re­yi ye­tiş­ti­re­me­mek söz ko­nu­su ola­bi­li­yor. Bu ne­den­le so­ru­la­rı çöz­me­ye en iyi ol­du­ğu­nuz alan­dan, en fazla neti çı­kar­dı­ğı­nız ko­nu­lar­dan baş­la­ma­nı­zı öne­ri­yo­rum. En güçlü ol­du­ğu­nuz ders­ten en zayıf ol­du­ğu­nuz derse doğru bir sıra be­lir­le­yin. Sı­nav­da­ki sı­ra­la­ma­yı plan­la­yıp de­ne­me­ler­de de ger­çek sı­nav­da da bunu uy­gu­la­ma­lı­sı­nız. Sü­rek­li aynı ders sı­ra­la­ma­sı­nı tek­rar et­me­li­si­niz. Kolay so­ru­la­rı, bil­di­ği­niz so­ru­la­rı çö­ze­rek sı­na­va baş­la­dı­ğı­nız­da, bunun ver­di­ği mo­ral­le daha zor so­ru­la­rı da daha iyi çö­ze­bi­le­cek­si­niz. Ener­ji­ni­zi bü­tü­ne yay­mış ola­cak­sı­nız. Zayıf ol­du­ğu­nuz ders­ten baş­la­yıp ya­pa­ma­dı­ğı­nız ya da boş bı­rak­tı­ğı bir iki soru sizi de­mo­ra­li­ze ede­bi­lir, çok rahat ya­pa­bi­le­ce­ği­niz so­ru­la­rı bile olum­suz et­ki­le­ye­bi­lir. Sınav anın­da ani karar ve­re­rek st­ra­te­ji de­ğiş­tir­me­yin.
So­ru­yu oku­du­ğu­nuz ilk se­fer­de ce­vap­la il­gi­li bir fikre sa­hip­se­niz o so­ruy­la uğ­ra­şın. De­ğil­se­niz ikin­ci­yi üçün­cü­yü oku­mak bazen te­dir­gin­lik oluş­tu­ra­bi­lir, o so­ru­yu daha son­ra­ya bı­ra­ka­bi­lir­si­niz.
Sı­nav­da cevap anah­ta­rı­nı ders ders kod­la­ma­nı­zı öne­ri­yo­rum. Bir say­fa­da, iki say­fa­da bir kod­la­ma ya­pa­bi­lir­si­niz. Küçük bir mola, bir yudum su, , göz­le­ri din­len­dir­mek bir son­ra­ki bö­lü­me daha güçlü geç­me­ni­zi sağ­lar.
İki sınav arası ce­vap­la­ra bak­ma­yın
LGS'de iki sınav ara­sın­da bir­kaç saat boş­luk var, YKS sı­na­vın­da da aynı şe­kil­de. Ay­rı­ca TYT ve AYT sı­nav­la­rı bir gün aray­la ya­pı­lı­yor. Bu ara­lar­da neler ya­pa­ca­ğı­nı­zı ön­ce­den ko­nuş­ma­lı­sı­nız. Arada biraz yü­rü­yüş ya­pa­bi­lir, bir şey­ler atış­tı­ra­bi­lir­si­niz. Biten sı­nav­la il­gi­li ko­nuş­ma­mak­ta, yorum yap­ma­mak­ta fayda var. So­ru­la­rı doğru ya­nıt­la­yıp ya­nıt­la­ma­dı­ğı­nı­zı da kont­rol et­me­me­li­si­niz. Yan­lış­la­rı­nız mo­ra­li­ni­zi bo­za­bi­lir. Son so­ru­ya, son ana kadar ki­şi­nin moral mo­ti­vas­yo­nu­nu ko­ru­ma­sı ge­re­ki­yor. Üni­ver­si­te sı­na­vı için sı­na­va ki­min­le gi­de­ce­ği­ne de öğ­ren­ci karar ver­me­li.
* HABER MER­KEZİ

Kaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2023.05.22 10:05:02
Son Düzenlenme Tarihi :